ಜೆತ್ನಾ ಕಾರ್ಯ ಪಡೆ

 

ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ
ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು
ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತಿ ಪಾಯಸ್
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options